Parag Shah ji, Falguni Dave ji, Bhavesh Bhanushali ji inaugurating “MakeInIndia” Brahmakumaris Chowk at Pestom Sagar, Ghatkopar, Mumbai with Respected Rajyogini Nalini Didiji,Rajyogi Brahma Kumar Karunaji, Rajyogi Brahmakumar Nikunj ji.